Systemisch Consult

Supervisie en Consultatieopstellingen

Brochure: Klik hier 

    Workshops Supervisie en Consultatieopstellingen: Klik hier

Oorspronkelijk richtte de systemische werkwijze zich op familieopstellingen. Al snel bleek
het ook mogelijk inzicht te krijgen in de interactie cliënt-therapeut, de consultatieopstelling. Daarnaast is nog een toepassingsveld ontstaan: de organisatieopstelling die zich richt op systemische inzichten in teams, werkverhoudingen en organisatievraagstukken.

 

Ieder, die mensen begeleidt, krijgt te maken met thema’s zoals:

• Waar begint de begeleiding, waarom komt juist deze persoon bij mij;
• Waar eindigt de begeleiding, waarom gaat de ene te snel weg en blijft de ander zo lang;
• Is de cliënt op de goede weg en in welke mate draagt de begeleiding bij aan het proces van de cliënt;
• Waarom krijg ik vaak dezelfde thema’s en welk beroep doet de cliënt op mij.

Familieopstelling

Veel psychische problemen zijn niet veroorzaakt door directe persoonlijke ervaringen, maar vinden hun oorsprong in de familie waar we zijn opgegroeid. Door gebeurtenissen in de familie, zoals verzwegen of buitengesloten familieleden, adoptie, miskraam, abortus, verbroken relaties, (zelf)moord, oorlogsverleden kan de dynamiek van het familiesysteem verstoord worden en een verstrikking ontstaan. Deze zal door een van de familieleden, soms generaties later, onbewust worden uitgedrukt.

Met behulp van een opstelling kan helder worden wat de herkomst is van onze beweging en wat nodig is om de balans te herstellen.

Het werken met Familieopstellingen heeft veel ervaringen opgeleverd die iets wezenlijks zeggen over wat nodig is om bij te kunnen dragen aan de ont-wikkeling van de cliënt.
Voor de cliënt kan dit bijvoorbeeld zijn: het eigen lot dragen, respect hebben voor het familiesysteem.
Voor de begeleider geldt bijvoorbeeld: niet op de plek van de ouders staan, niet werken met emoties die de cliënt alleen maar wil herhalen.

Een Consultatieopstelling kan vanuit verschillende invalshoeken worden gedaan:

Casusconsultatie

• Kern: de begeleider die inzicht wil krijgen in het systeem van zijn cliënt om beter in staat te zijn de cliënt te begeleiden

Bij deze opstelling staat de cliënt van de begeleider centraal en wordt er naar het systeem van de cliënt gekeken.
Het belangrijkste bij deze opstelling is dat de onderliggende dynamiek zichtbaar wordt. Dat de begeleider ziet waar de cliënt liefheeft in het probleem en wat de cliënt onbewust uitdrukt; de verstrikking. Welke beweging gemaakt kan worden om het systeem in balans te brengen.

Consultatieopstelling

• Kern: de begeleider die inzicht wil krijgen in de eigen rol/plaats ten opzichte van de cliënt. Voor een nieuwe impuls in het begeleidingsproces, of om te kijken of hij wel de juiste begeleider is voor deze cliënt

Er wordt niet gewerkt met de persoon van de begeleider of zijn vraagstukken. Het gaat alleen om de relatie en de plek die de begeleider inneemt ten opzichte van het systeem van de cliënt en welke andere plek de begeleider in kan nemen.
Mooi voorbeeld hierbij is als zichtbaar wordt dat de begeleider ongewild bijvoorbeeld ‘de ouder’ van de cliënt wordt. Hierdoor stagneert het begeleidingsproces.

Teamconsultatie / Organisatieopstelling

• Kern: het team dat inzicht wil krijgen op samenstelling, samenwerking en setting (de organisatie) waarbinnen de begeleiding plaatsvindt

Ook organisaties vormen een systemisch gebied waarin keuzes gemaakt worden die de effectiviteit van het team en de kwaliteit van begeleiding beïnvloeden.
Dit is een passende vorm wanneer er o.a. samenwerkingsproblemen zijn in een team. De meeste problemen in een team komen voort uit een verstoorde orde. Teamconsultatie is erop gericht om te kunnen kijken naar wat een juiste, kloppende ordening zou zijn. Zodat begeleiders in hun werksituatie de plek innemen van waaruit zij hun werk goed kunnen doen.